W dzisiejszych czasach wiele firm dbając o swoich pracowników jednocześnie starają się podwyższać im co rusz kwalifikacje. Taki sam proces można zauważyć w dziedzinie budownictwa, ponieważ budowlana kadra inżynieryjna co roku wysyłana jest na najnowsze szkolenia z zakresu ponoszenia swoich kwalifikacji. Bardzo dobrym przykładem jest firma budowlana KOS, ponieważ osoby zarządzające firmą mają duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji i mogą służyć pomocą w ewentualnych uzgodnieniach odbiorowych.
Zatrudniona budowlana kadra inżynieryjna posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji robót budowlanych, ziemnych, drogowych, instalacyjnych takich jak wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych oraz przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych i stalowych. Najnowsze statystyki pokazują, że budowlana kadra inżynieryjna jest ambitna i zdobyta coraz to nowsze uprawnienia. Ponadto budowlana kadra inżynieryjna posiada doświadczenie w rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji budynku wraz z przebudową dojazdu i parkingów. Ponadto zajmuje się remontem kapitalnym pomieszczeń oraz kompleksowym remontem pomieszczeń wielu budynków.
Budowlana kadra inżynieryjna podnosi swoje kwalifikacje również w modernizacji różnego rodzaju laboratoriów oraz remontów dachów oraz instalacji odgromowej, a także w kompleksowym remoncie pomieszczeń i kompleksowej wymianie pokrycia dachu budynku. Doświadczona budowlana kadra inżynieryjna firmy KOS specjalizuje się w robotach budowlanych. Tego typu realizacje obejmują na przykład roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i budowli o dużej kubaturze w konstrukcji żelbetowej, stalowej oraz mieszanej.
Pracownicy firmy zajmują się wszelkimi robotami ziemnymi takimi jak na przykład wykopy szerokoprzestrzenne, wymianę i stabilizację gruntów, odwodnienia, nasypy i niwelacje terenu. Roboty remontowe również są w zakresie usług tej firmy. Ponadto firma zapewnia gwarancje wykonania prac w zakładanych w harmonogramach realizacyjnych terminach, w trudnych warunkach wodno-gruntowych, terenowych i organizacyjnych, wynikających z ograniczeń i specyfiki placów budów.
Jednak nie tylko firma Kos posiada tak dobrych pracowników jak budowlana kadra inżynieryjna. Wiele firm zatrudnia wykwalifikowane, przeszkolone i stałe brygady robocze, nad którymi bezpośredni nadzór techniczny sprawuje doświadczona kadra inżynierska z uprawnieniami budowlanymi. Profesjonalnie koordynuje proces budowlany ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.