Wznoszenie rusztowań jak również korzystanie z nich wymaga stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie tych zasad uchronić może bowiem zarówno monterów jak i późniejszych użytkowników rusztowań przed niebezpiecznymi wypadkami w pracy. Obowiązujące obecnie zasady BHP w tym zakresie są dość restrykcyjne ale warto się do nich stosować.
Pierwszą i naczelną zasadą jest konieczność spełniania przez dane rusztowania określonych przez prawo budowlane norm, określających niezbędną, minimalną wytrzymałość materiału konstrukcyjnego oraz zasady montażu rusztowań w taki sposób aby zapewniały pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Każda osoba, która zaangażowana jest w montaż rusztowania powinna posiadać odpowiednie do tego kompetencje i właściwie uprawnienia, co zapewnić ma precyzję montażu rusztowania. Również w zakresie korzystania z rusztowania zasady BHP są nieubłagane i wymagają od pracodawcy zapewnienia pracownikowi odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przed upadkami.
Zasady BHP wskazują, ze takie sprzęty to miedzy innymi pasy zabezpieczające i uprzęże bezpieczeństwa. Ponadto, każdy pracownik mający styczność z pracą na rusztowaniu powinien przejść odpowiednie szkolenie. Niestety, w praktyce zarówno pierwszy jak i drugi warunek jest ignorowany, i to zarówno przez pracodawców jak i pracowników, a skutki takiego podejścia bywają niestety tragiczne. Mimo, iż zasady BHP jasno określają w jaki sposób należy wznosić rusztowania i jak bezpiecznie z nich korzystać, wciąż wydarza się wiele wypadków związanych z pracą na wysokościach, których głównymi przyczynami są bezmyślność użytkowników i ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Jednak o bezpieczeństwo pracowników powinni dbać przede wszystkim pracodawcy, szkoląc swoich pracowników i wpajając im obowiązujące zasady BHP oraz sprawdzając systematycznie stan sprzętu zabezpieczającego jak również stan samych rusztowań, ze szczególnym uwzględnieniem stanu podestów komunikacyjnych i innych elementów rusztowania, zgodnie z zaleceniami producenta.