Centra logistyczne to kolejny czynnik, który tworzy inwestycje przemysłowe. Coraz częściej buduje się takie centra po to, aby umożliwić przemieszczanie towarów oraz wykonywanie na nich operacji w czasie, w którym przemieszczanie nie następuje. Na początku należy wyjaśnić ich funkcje i podział. Centra logistyczne składają się z dwóch zasadniczych rodzajów elementów: liniowych – do których zalicza się drogi, linie kolejowe, drogi wodne oraz rurociągi, oraz punktowych – którymi są porty morskie i lotnicze, porty i przystanie wodne śródlądowe, obiekty magazynowe, intermodalne terminale prze-ładunkowe oraz punkty rozdziału i łączenia ładunków.
Jaką funkcję pełnią centra logistyczne? Otóż można wymienić dwa rodzaje kryteriów. Po pierwsze bardzo ważna funkcja przeładunkowa: porty morskie i lotnicze, porty i przystanie wodne śródlądowe, intermodalne terminale przeładunkowe, punkty rozdziału i łączenia ładunków (sortownie paczek, platformy przeładunkowe – platformy cross-dockingu). Po drugie funkcja magazynowa: obiekty magazynowe, place składowe. W dzisiejszych czasach coraz częściej używa się tego pojęcia, można zobaczyć ogłoszenia, na których jest informacja o budownictwie tych obiektów.
Najprościej tłumacząc, centra logistyczne to: obiekty przestrzenne z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz udostępniający użytkownikom różne usługi dodatkowe. W krajach wysokorozwiniętych centra logistyczne to podstawa budownictwa. Większe firmy dokonują różnych inwestycji przemysłowych w tym zakresie.
Budując centra logistyczne za granicą należy zapoznać się z jej inną nazwą. W zależności od kraju centra logistyczne mają swoją nazwę. W Anglii centra logistyczne to inaczej freight villages, we Francji to nazwa plates-formes multimodales, w Niemczech centra logistyczne nazywają się Güterverkehrszentrum (GVZ), a we Włoszech to interporti. Centra logistyczne są punktowymi elementami infrastruktury logistycznej o najwyższym stopniu złożoności. Występuje w nich najwięcej różnorodnych elementów infrastruktury związanych z zakresem usług świadczonych przez użytkowników.