Aby zapobiec awariom i tragicznym wypadkom, ustalono odgórnie zasady stawiania kominów jak i ich rodzaje. Polskie prawo bardzo dokładnie określa jak kominy powinny być instalowane. Minimalne wysokości kominów są uzależnione od rodzaju dachu i mocy jakie wykorzystujemy podczas ogrzewania naszych czterech kątów. Jeżeli komin będzie zbyt niski, może nie wytworzyć wymaganego do ocieplania ciągu kominowego. Różnica od przerywacza ciągu ponad dach o mocy do 35 kW musi być równa lub przekraczać 2,0 m. W pozostałych przypadkach kiedy moc jest wyższa taką normą są 4,0 m. Bardzo ważna jest również konstrukcja dachu.
Jeżeli nasz dach jest płaski lub nie przekracza 12° kąta nachylenia i jest o pokryciu łatwopalnym, komin musi być umieszczony co najmniej 0,60 m wyżej od kalenicy. W przypadku dachów które są bardziej strome a kąt pochylenia przekracza 12 ° , a pokrycie jest niepalne, normą jest co najmniej 1,0 m odległości mierzonej w poziomie od tej powierzchni, a także 0,30 m od powierzchni dachu. Kiedy nasz komin jest ustawiony obok przeszkód, wylot musi znajdować się co najmniej w poziomie krawędzi danej przeszkody, jeżeli komin mieści się w większej odległości od 1,5 do 3,0 m od przeszkody, jeżeli jest bliżej, komin powinien znajdować się więcej niż 0,30m od górnej krawędzi.