Składowanie odpadów eternitowych odbywa się w oparciu na ogólnie przyjętą procedurę i pozwala na skuteczne pozbywanie się ich przez posiadaczy. Na początku, zgłoszona zostanie prośba o składowanie odpadów , następuje przyjęcie partii niebezpiecznych odpadów na składowisko na którym będą one przetrzymywane. Osoba polecająca składowanie odpadów musi uiścić do urzędu marszałkowskiego opłatę za korzystanie ze środowiska i zanieczyszczanie go. Po dokonanie wymaganej opłaty ,kolejną czynnością mającą na celu składowanie odpadów eternitowych jest potwierdzenie odbioru płyt eternitowych przy użyciu specjalnej karty potwierdzenia.
Głównym krokiem następującym kolejno po wykonaniu potwierdzenia odbioru jest właściwe składowanie odpadów na składowisku ,zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi. Ostatnim krokiem który musi zostać wykonany aby składowanie odpadów eternitowych odbyło się zgodnie z procedurami ,jest zaksięgowanie danych o ilości i rodzaju odebranych przez firmę składującą odpadów i sporządzenie zestawienia do wglądu podczas kontroli organów nadzorujących składowanie.